ПочетнаМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добра –гориво, редни број ЈНМВ-Д-25/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара – гориво.

Назив – јавнa набавкa добра –гориво, редни број ЈНМВ-Д-25/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000.