Организациона структура

ПочетнаО нама

Организациона структура

Јавним Комуналним Предузећем ,,Градско зеленило” Чачак руководи директор, док радним јединицама које чине делатност предузећа управљају Технички и Финансијски директор.

ВД Директор предузећа, које се бави подизањем, уређењем и одржавањем јавних и приватних зелених површина, је Дејан Ћосић дипл.инж.ПА  који ову функцију врши од 20.05. 2022. године.

За Финансијског директора је именована Марија Тањевић, дипл.ецц.

Директор сектора за опште и правне послове је Стефан Радовановић , дипл.правник.

Надзорни одбор

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом предузећа. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог запослених на збору запослених у предузећу.

Чланови надзорног одбора су:

  • Председник Надзорног одбора

Симо Шулубурић , дипл.ецц

Образовање и радна биографија:

Основну школу завршио у Котражи, средњу Економску – Трговачку у Чачку, факултет у Београду.

У радном односу од 1975. до 2005. године Тговинско предузеће Партизан Чачак на радном месту пословођа и руководилац робних кућа.

Од 2005. до 2015. год. у Меркатору Чачак на месту руководиоца Центра Технике и Намештаја.

За изузетне пословне резултате, више пута награђен.

Од 2015. до 2018. год. у радном односу у Горење ДОО Србија на месту ,, Store Managera” Студија Горење.

Од 2018. год. у фирми Апејрон ДОО Београд у функцији извршног директора продаје где се и сада налази.

  • Члан Надзорног одбора

 Славица Пантовић дипл.ецц

Образовање и радна биографија

ОШ ,,Милица Павловић” Чачак, Економска школа Чачак , Економски факултет, Универзитет у Нишу

Стечено звање – дипломирани економиста

Сертификат самостални рачуновођа

  • Фрути међаш доо Чачак 2021 и сада, књиговођа
  • Војвођанска банка АД Филијала Чачак 2004-2020.

  • 2004-2010.- послови рачуноводства-2010-2020.-кредитирање правних лица.
  • 1987-2004 рад у привреди ИКГ Гуча, Нива Нови Сад, финансијски, рачуноводствени послови и послови комерцијале.

 

  • Члан Надзорног одбора

Драгица Јуковић , дипломирани инжењер агрономије 

Радна биографија:

Функцију техничког директора врши од 1.01.2020. године. Од јануара 1997 – 1998 – као стипендиста Министарства за пољопривреду ангажована на Институту за воћарство у Чачку.Од Јула 2002.године запослена у ЈКП Градско зеленило Чачак . Радила као помоћник  и  заменик руководиоца РЈ Зеленило , Шеф ,, Производње и референт за лична заштитна средства”.

 

Надлежности Надзорног одбора:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;

23) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 21) и 22)-ако је задужење веће од 10% од планираног годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Чачка.

Према структурној организацији, ЈКП ,,Градско зеленило” се састоји из 7 служби и радних јединица:

1.            Сектор економских послова

2.            Сектор општих и правних послова

3.            Служба техничких послова

4.            Служба рачуноводства и финансијске оперативе

5.            Служба наплате и потраживања

6.            РЈ ,,Зеленило и производња”

7.            РЈ ,,Гробље”

Новији пост
Више Стари Пост