ПочетнаО нама

Руководиоци

 Директор  –  Дејан Ћосић дипл. инж. ПА

Рођен у Чачку 24.07.1971. године.

Основну школу и Гимназију завршио у Чачку. Дипломирао на Шумарском факултету у Београду на смеру Пејзажне архитектуре.

Од 2020. године ради на пословима Руководилац ,,РЈ Зеленило и производња“ у ЈКП ,,Градско зеленило” Чачак, а функцију техничког директора врши од 01.04.2022.године.

На месту в.д. директора ЈКП ,,Градско зеленилo” Чачак  је од 20.05.2022. године.

Функцију директора обавља од 19.05.2023. године.

 


Финансијски директор  –  Марија Тањевић, дипл. ецц

На месту финансијског директора је од 16.10.2020. године.

Опис послова које врши финансијски директор:

  • организује рад службе рачуноводства и финансијске оперативе, руководи свим финансијско рачуноводственим пословима
  • стара се и обезбеђује потребна финансијска средства и настоји да се средства економски целисходно усмеравају
  • учествује у изради плана јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
  • настоји да се одржава ликвидност у пословању
  • израђује планове, програме и анализе
  • стара се о финансијској и рачунској контроли
  • организује вођење књиговодства у складу са начелима уредности, јасности, документованости и међусобне повезаности
  • oдговара за законитост послова које обавља

 


Директор сектора за опште и правне послове – Стефан Радовановић , дипл. правник

Рођен 14.08.1993. године у Чачку. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. Приправнички стаж обављен у адвокатској канцеларији Станковић у Београду. Правосудни испит положен 2018. године. Потпоручник војске Србије у резерви.

Обављао послове помоћника директора за правне послове у компанији Унипромет, самосталног сарадника за правне послове на Аеродрому Морава, Руководиоца службе за опште и правне послове у Градском зеленилу и Руководиоца радне јединице Градско гробље Чачак.На место директора сектора за опште и правне послове долази у јулу 2022. године.