ПочетнаМале вредности

Јавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта унапређења инфраструктуре на градском гробљу, редни број ЈНМВ-У-14/2017.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуге
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга израде пројекта унапређења инфраструктуре на градском
гробљу
Назив – јавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта унапређења инфраструктуре на градском
гробљу, редни број ЈНМВ-У-14/2017.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71220000.