ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa услуга – услуга корпе, прскања, сеча стабала, кошења, виљушкара, редни број ЈНМВ-У-14/2015 (1.2. 2)

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка -Jавнa набавкa услуга корпе, прскања, сеча стабала, кошења, виљушкара, редни број ЈНМВ-У-14/2015 (1.2. 2)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НОВИ ПОЗИВ -ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

ПРЕУЗМИТЕ  КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ

OДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА  5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3