ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa услуга – надоградња постојећег софтвера за мапирање и дефинисање свих гробних оквира на Градском гробљу у Чачку, редни број 19-ЈНМВ-У/2015

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – надоградња постојећег софтвера за мапирање и дефинисање свих гробних оквира на Градском гробљу у Чачку, редни број 19-ЈНМВ-У/2015

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ