ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa добара – расадни материјал, редни број ЈНМВ-Д-23/2015

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка мале вредности- добара – расадни материјал, редни број ЈНМВ-Д-23/2015

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ