ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНМВ-Д-3/2016

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара-облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број редни број ЈНМВ-Д-3/2016

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ