ПочетнаМале вредности

Jавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-5/2017

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра –бетон, редни број ЈНМВ-Д-5/2017

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ