Category: Општа акта

Измена Плана јавних набавки за 2019.годину

https://zelenilocacak.rs/wp-content/uploads/2019/11/PLAN2019LOKJP07182554JKPGZCA29112019-4.pdf [...]

Јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета: Добра За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника [...]

Документи

План јавних набавки за 2018.годину Одлука о давању сагласности за коришћење буџетске помоћи Измене и допуне Плана пословања ЈКП Градско зеленило [...]
6 / 6 POSTS