ПочетнаМале вредности

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-12/2016

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:03440000.

Предмет јавне набавке је набавка добара – дендро материјал.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ