ПочетнаМале вредности

Јавна набавка мале вредности-кошење неуређених површина ЈНМВ-

 

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга –Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-11/У/2014

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА