ПочетнаМале вредности

Јавна набавка мале вредности-софтвер за евиденцију и мапирање Градског гробља

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга –Jaвна набавка мале вредности-ЈНМВ-08-У/2014-Набавка софтвера за мапирање и дефинисање статуса свих гробних оквира на градском гробљу 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА